گام اول

گام اول

قدم اول برای شروع  ، رشد یا تغییر درکسب وکارتان داشتن یک باور صحیح ومثبت می باشد .منظورازباور صحیح این است که باور داشته باشید که در شرایط رکود بازار که خیلی ها از پس هزینه اجاره و قبوض وحقوق کارمندان خود برنمی آیند در مقابل عده ای هستند که درآمدهای چند ده میلیونی ودرآمدهای میلیارد تومانی دارند و منظوراز باورمثبت این است که باورداشته باشید مانند خیلی  ازافراد  دیگر می توانید به این درآمدها دست پیدا کنید.